ISO 9001:2015

Сертификат и Политика по качество

Туроператор

Лиценз и Застраховка за туроператорска дейност.

 Проекти

ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ ЕООД има опит в изпълнение на проекти над 3 години. Работи съвместно с Регионални управления по образованието и с училища и детски градини от цялата страна. За тези години са обучени над 2 400 педагогически специалисти по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Само за 2021 г. по този проект са обучени над 2000 участници от над 80 учебни заведения от цяла България. Запознайте се с проектите, по които нашата компания работи много успешно вече 3 години. Представяме Ви и проект на Национални програми на МОН, по които можем да Ви бъдем полезни и да съдействаме за тяхното осъществяване.

c6f4944807b01929dd676f687c116bdb.png

Национална програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда"

Бенефициенти могат да бъдат: Държавни и общински профилирани гимназии или средни училища, в които през учебната 2022/2023 година ще се осъществява профилирано обучение по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда или биология и здравно образование.

Модул 1 „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“ - при наличие на кабинети/класни стаи: оборудване с апарати, уреди, прибори, лабораторни набори с материали/химикали за провеждане на лабораторни упражнения и демонстрации, както и макети, табла, учебни видеофилми, софтуерни продукти, съобразени с изискванията и очакваните резултати от практическата дейност на учениците съгласно учебните програми за профилирана подготовка по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование.

Максималната стойност на един проект е до 50 000 лв.

Модул 2 „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ По модула се финансират проекти, в които са включени дейности, свързани със закупуването на: оборудване и обзавеждане (маси, столове, шкафове, дивани, постелки за под и др.); материали и консумативи; книги (образци на българското и световното литературно творчество за деца, енциклопедии и др.); игри (образователни, възпитателни и забавни) – групови и индивидуални.

Максималната стойност на един проект е 10 000 лв.

По Модул 4 „Библиотеките като образователна среда“ - Закупуване/обогатяване на библиотечен фонд – до 1500 лв. за закупуване на книги (до 5 бр. на заглавие); - Създаване на „кът за четене” – до 2500 лв. за създаване – подходящи за целта мебели (маса/стол/диван/фотьойл и др.), лампи за четене, постелки за под, стелажи, конструктори, игри, комплекти за експерименти, добавена виртуална реалност (компютърна техника е допустима, в случай че е необходима за работа с добавена виртуална реалност, конструктори и комплекти за експерименти); - Провеждане на инициативи в създадения кът за четене – до 1000 лв. за възнаграждения на външни лица – лектори, автори на произведения и др.

Документи

Проект Осигуряване на съвременна среда.pdf

European Union.png

BG16RFOP002-2.073-2439

"ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ" ЕООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-2439 "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19", финасиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, по процедура: BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".

Документи

BG16RFOP002-2.073-2439.pdf

НОИР.png

BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

"ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ" ЕООД е изпълнител по проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Документи

BG05M2OP001-2.010-0001.pdf

МОН.png

Национална програма "Бизнесът преподава"

Бенефициенти: училища, които обучават ученици от I до XII клас. Модул 1 „Бизнесът в училище“: - Семинари - Семинарите се провеждат в училища, които обучават ученици от I до XII клас. Представители на предприятия запознават учениците с новостите в технологичния сектор и провеждат кратки демонстрационни обучения в рамките на 2 учебни часа до 2 пъти в учебната година. Провеждат се присъствено, а при невъзможност от разстояние в електронна среда; - Включване на представители на бизнеса в учебния процес на училища, осъществяващи обучение от I до XII клас. Тематичните направления, по които ще се провежда обучението, трябва да са в съответствие с утвърдените учебни програми за общообразователна, профилирана и професионална подготовка. Представителите на бизнеса могат да бъдат включени в учебния процес в рамките на 6 учебни часа до 2 пъти в учебната година. Учебните часове се реализират присъствено, а при невъзможност от разстояние в електронна среда. Допустими за финансиране са следните видове разходи: 1. Разходи за командировки 2. Разходи за организация и реализиране на дейностите: - наем на зала - до 300 лв.; - наем на техническо оборудване - до 1000 лв. - финансира се само при необходимост и в случай, че не е предвиден разход в план-сметката за закупуването му; - закупуване на материали, консумативи и техническо оборудване за целите на обучението - до 1500 лв.; - размножаване на материали - до 100 лв.; - работни паузи - до 100 лв. Модул 2 „Учители в предприятия“ - Провеждане на семинари за учители от фирми по актуални теми, свързани с дейността на фирмата (до 16 астрономически часа присъствено обучение или от разстояние в електронна среда); - Включване на учители в реализиране на проекти във фирмата (времетраене от 20 до 40 астрономически часа). Темите се договарят между фирмите и училищата. Допустими за финансиране са следните видове разходи: 1. Разходи за командировки на учителите: - пътни разходи - с автобус, влак или автомобил; - дневни разходи - 20 лв. на ден; - квартирни разходи - до 75 лв. за нощувка; 2. Учебни материали (на хартиен или електронен носител) - до 200 лв. на един учител.

Документи

Проект Биснесът преподава.pdf

c6f4944807b01929dd676f687c116bdb.png

Национална програма "Заедно за всяко дете"

Бенефициенти по Модул 2: държавни и общински училища и детски градини. През 2022 г. ще продължи подпомагането на екипите за обхват за включване на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст в образователната система. Ще се финансират партньорства с родителите и подкрепа за социализацията на учениците в училище. Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в предучилищна и училищна възраст“: Организиране на дейности и ангажирането на всички заинтересовани страни за привличането на родителите на децата и учениците в предучилищна и училищна възраст, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и детска градина. Максимална допустима стойност 2500 лева на проект.

Документи

Проект Заедно за всяко дете.pdf

c6f4944807b01929dd676f687c116bdb.png

Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“

Бенефициенти: ПГ и училища, в които се извършва обучение за придобиване на професионална квалификация по специалности от СППОО. Модул 2 „ИТ умения за бъдещето“: - Разработване и/или допълване и осъвременяване на учебни програми и/или учебно съдържание за учебен предмет или модул в сферата на ИТ, цифровите и високите технологии за разширената и допълнителната професионална подготовка (програмиране и програмни езици, обработка на големи бази с данни, дигитален маркетинг и предприемачество, изкуствен интелект, роботика, виртуална и добавена реалност и др.) - Обучение на ученици, провеждане на учебни практики, - Обучение на учители за преподаване по новите/актуализирани учебни програми и/или учебно съдържание. Максимално бюджетно финансиране на проект 50 000 лв.

Документи

Проект Обучение за ИТ умения.pdf

c6f4944807b01929dd676f687c116bdb.png

Национална програма "Мотивирани учители и квалификация"

Бенефициенти: Общински и държавни училища, които са заявили необходимост от учители по учебни предмети и/или ресурсни учители. Модул 3. Надграждащо обучение на специалисти с висше образование с квалификация „учител“ без досегашен професионален опит като учители за включването им в образователно-възпитателния процес в училища, работещи с преобладаващ брой деца от уязвими групи. Модул 4. Дейност 1. Продължаваща квалификация за учители за развитие на професионални компетентности, насочени към използване на компетентностния подход и постигане на образователни резултати. Дейност 2. Продължаваща квалификация за учители и други педагогически специалисти за развитие на професионални компетентности за възпитание и ценности, поддържане на образователна среда, която да оказва подкрепа за подобряване на резултатите на децата и учениците. Дейност 3. Продължаваща квалификация за педагогическите специалисти с управленски функции за повишаване на компетентностите за управление на образователните институции, лидерство в образованието за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи. Допустими за включване в дейността: - Да притежават образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” по специалност от професионално направление, съответстващо на посочените от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15/22.07.2019 - Да заемат длъжности на учител, (вкл. старши, главен и ресурсен), директор, заместник-директор или друг педагогически специалист; - За включване в обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по религия“: учители (начални учители, учители с придобита професионална квалификация „учител по история“, „учител по философия“ и назначени на трудов договор в училище).

Документи

Проект Мотивирани учители.pdf

c6f4944807b01929dd676f687c116bdb.png

Национална програма „Хубаво е в детската градина“

Бенефициенти: държавни и общински детски градини. 1. Създаване на условия и изграждане на среда за реализиране на иновативни педагогически практики, както и за прилагане на иновативни и авторски програмни системи, в т.ч. при необходимост наемане на други педагогически специалисти за провеждане на дейности, които са извън професионалните компетентности на учителите в детската градина. 2. Изработване и споделяне иновативни практики за провеждане на дейности с децата и семействата в и извън детската градина и за насърчаване на двигателната активност на децата. 3. Споделяне на избрани методи за проследяване постиженията на децата и определяне на готовността им за училище в партньорства със семействата. Финансиране: 1. Минимално финансиране за едно проектно предложение - 3 500 лв. 2. Максимално финансиране за едно проектно предложение - до 5 000 лв.

Документи

Проект Хубаво е в детската градина.pdf

МОН.png

Национална програма "Отново заедно"

Бенефициенти: държавни, общински, частни и духовни училища, обучаващи ученици от I клас до XI клас през учебната 2020/2021 и 2021/2022 година. Участници в туристическите пътувания са ученици от I клас до XI клас, учители, други педагогически специалисти – възпитатели, психолози, педагогически съветници и медицински специалисти от училища и центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП) – по преценка на ръководителя на институцията, инициатор на пътуването. Учениците се организират в групи със съответни ръководители на групите, като на всеки 10 ученици се определя не по-малко от 1 възрастен. Ще бъдат осигурени средства за туристически пътувания за ученици от I клас до XI клас за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19. За целта са осигурени 22,6 млн. лв. Осигуряване на шестдневен туристически пакет за всички участници, включени в националната програма, който обхваща: - туристическо пътуване (настаняване – 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка); посещения на културно-исторически забележителности, музеи, занаятчийски работилници, спортни изяви, театри, кина и други за участниците по време на туристическото пътуване; провеждане на различни спортни дейности, дискусии и образователни игри в различни области за учениците по време на туристическото пътуване; Училища, в които има над 150 ученици, могат да кандидатстват с до 7% от общия брой, но не повече от 165 участници общо по програмата; училища, в които има под 150 ученици, могат да кандидатстват с до 12 участници. Максималната сума, за която може да кандидатства едно училище, е в размер до 82 500 лв. (с ДДС) за шестдневен туристически пакет на фиксирана стойност 500 лв. (с ДДС) на един участник.

Документи

Проект Отново заедно.pdf